หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่พัฒนา
อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท
 
 
 
นายชัยยุทธ์ เทพยา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่พัฒนา
 
 
บทบาทหน้าที่
 
 
  บทบาทหน้าที่ สำนักงานปลัด
 
ทำหน้าที่เกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคล กิจการทะเบียน การประชาสัมพันธ์ การร้องทุกข์ ร้องเรียน การประสานงาน กิจการสภา การเลือกตั้ง การจัดทำคำสั่ง ประกาศ การพัฒนาบุคลากร ส่งเสริมธรรมาภิบาลในองค์กร การวางแผนป้องกันภัย การประชาสัมพันธ์ป้องกันภัย การรักษาความสงบเรียบร้อย การบังคับให้เป็นไปตามกฎหมายท้องถิ่น การรักษาความปลอดภัยสถานที่อาคาร คุ้มครองผู้บริโภค การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การดำเนินการระงับและบรรเทาสาธารณภัย การป้องกันอัคคีภัย ระบบการรักษาความสะอาด ระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การชำระหนี้เงินกู้และดอกเบี้ย รายจ่ายตามข้อผูกพัน
เงินสำรองจ่าย เงินช่วยเหลืองบเฉพาะการ บำเหน็จ/บำนาญ การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และประมวลผลข้อมูลทั่วไปขององค์กร งานวิชาการและแผน การจัดทำงบประมาณ การติดตามผลการดำเนินงานตามงบประมาณ การวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณ การจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติฯป่าไม้ชุมชน การบริหารงานบุคคล การบริหารการศึกษา การวางแผนและสถิติ งานโรงเรียน งานนิเทศก์ กิจกรรมเด็กและเยาวชน การบริการผลิตสื่อการสอน การศึกษานอกโรงเรียน การบริการสนับสนุนการศึกษา การศึกษาอื่นๆ การส่งเสริมกิจกรรมกีฬา งานมวลชนด้านกีฬาและนันทนาการ ส่งเสริมการศาสนา ฌาปนกิจสถาน อนุรักษ์วัฒนธรรม วิถีชีวิต ประเพณีท้องถิ่น อนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ และงานศิลป์ ภูมิปัญญาชาวบ้าน
งานปลูกฝังจิตสำนึก การบริการสาธารณสุข งานสาธารณสุขอื่น งานวิจัยสาธารณสุข การบริการสาธารณะ
การวางแผนสถิติด้านสังคมสงเคราะห์ การสังคมสงเคราะห์ การสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน การสวัสดิการสังคม การสงเคราะห์ผู้สูงอายุการจัดประชุมสัมมนา กิจกรรมการให้ความรู้ ทางด้านวิชาการ การรณรงค์กิจกรรมเพื่อให้เกิดการร่วมคิด ร่วมทำร่วมแก้ไขปัญหาชุมชน เช่น ยาเสพติด โรคเอดส์ อาชญากรรม ฯลฯ การรณรงค์กิจกรรมที่ให้ประชาชนเข้ามา มีส่วนร่วมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต เช่น การส่งเสริมสุขภาพอนามัย
การสงเคราะห์ประชาชน ผู้ด้อยโอกาส งานวางแผนส่งเสริมการเกษตร งานวิชาการให้บริการด้านวิชาการเกษตร งานสวัสดิการการเกษตร งานส่งเสริมความรู้การเกษตร ส่งเสริมพืชผักสวนครัวและผลไม้ งาน อปพร. ประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) หรือที่ได้รับมอบหมาย
 
  บทบาทหน้าที่ กองคลัง
 
ทำหน้าที่เกี่ยวกับ งานการเงิน งานบัญชี งานสถิติการเงินและการคลัง งานการตรวจสอบบัญชี งานกิจกรรม วิชาการ งานพัฒนารายได้ งานการจัดเก็บรายได้ งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน งานธุรการกองคลัง งานพัสดุ งานการทรัพย์สิน งานซ่อมแซมบำรุงรักษาพัสดุ หรือที่ได้รับมอบหมาย
 
  บทบาทหน้าที่ กองช่าง
 
ทำหน้าที่เกี่ยวกับการวิศวกรรม การสาธารณูปโภค การก่อสร้างปรับปรุงดูแลรักษาสวนสาธารณะ สนามเด็กเล่น สวนสุขภาพ ระบบการรักษาความสะอาดคูคลอง ระบายน้ำ งานสำรวจออกแบบ งานควบคุมการก่อสร้าง งานศูนย์เครื่องจักรกล งานควบคุมอาคารผังเมือง งานควบคุมซ่อมบำรุงทาง/เครื่องจักร หรือที่ได้รับมอบหมาย
 
LINK ที่น่าสนใจ
 
   
   
 
 
   
คู่มือประชาชน  
เอกสาร แบบฟอร์ม สำหรับติดต่อราชการ  
 
   
คำแนะนำการชำระภาษี  
ภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  
 
 
 
   
   
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
 
   
NAXSOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย  
 
 
 
 
   
   
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 062-838-9145
   
คู่มือประชาชน  
เอกสาร แบบฟอร์ม สำหรับติดต่อราชการ