หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่พัฒนา
อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท
 
 
 
นายชัยยุทธ์ เทพยา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่พัฒนา
 
 
ประวัติความเป็นมา
 
 
ประวัติตำบล
 
ตำบลไร่พัฒนา เดิมเป็นส่วนหนึ่งของตำบลหางน้ำสาคร
สืบเนื่องจากการอพยพ ของคนหางน้ำสาคร อพยพย้ายถิ่นมาทำมาหากินในพื้นที่ชายเขา เนื่องจากประสบปัญหา น้ำท่วมที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง ทำให้ประชาชนที่อยู่ริมคลองอนุศาสนนันท์ และชาวบ้านบางส่วน อพยพมาประกอบอาชีพตามฤดูกาล ต่อมามีการปลูกบ้านเรือนขยายเป็นชุมชนใหญ่ขึ้น ภายหลังขอแยกการปกครองจากหางน้ำสาคร ตั้งเป็นตำบลไร่พัฒนา โดยมีกำนันสร้างเป็นกำนันคนแรกของตำบลไร่พัฒนา
 
 
ที่ตั้ง
 
ตำบลไร่พัฒนา ตั้งอยู่ทิศตะวันออกของอำเภอมโนรมย์
ระยะทาง 19 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดชัยนาท 25 กิโลเมตร
 
 
  อาณาเขตติดต่อ
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.ม่วงหัก อ.พยุหะคีรี, ต.หนองโพ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.อู่ตะเภา, ต.หางน้ำสาคร อ.มโนรมย์
จ.ชัยนาท
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.หนองโพ, ต.หัวหวาย อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.ท่าฉนวน, ต.หางน้ำสาคร, อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท
 
ต.ม่วงหัก อ.พยุหะคีรี ต.หนองโพ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
ต.ท่าฉนวน อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท
ต.ท่าฉนวน,
ต.หางน้ำสาคร
อ.มโนรมย์
จ.ชัยนาท

ม.1

ม.2

ม.3

ม.4

ม.5
ต.หนองโพ,
ต.หัวหวาย อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
ต.อู่ตะเภา, ต.หางน้ำสาคร อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท
ต.หัวหวาย, อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
 
จำนวนประชากร
     
จำนวนประชากรทั้งหมด 3,912 คน แยกเป็น

ชาย  จำนวน 1,948 คน คิดเป็นร้อยละ 49.80

หญิง จำนวน 1,964 คน คิดเป็นร้อยละ 50.20
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,318 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 77.31 คน/ตารางกิโลเมตร
 
  เขตการปกครอง
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
1 บ้านหัวถนน 544 540 1,084 374
2 บ้านหนองมะขาม 234 200 434 184
3 บ้านไร่พัฒนา 350 373 723 203
4 บ้านหัวหว้า 648 678 1,326 441
5 บ้านเขาแหลม 172 173 345 116
รวม 1,948 1,964 3,912 1,318
 
 
 
   
   
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
 
   
NAXSOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย  
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 062-838-9145