หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่พัฒนา
อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท
 
 
 
จ.อ.โกศล ภาคศิริ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่พัฒนา
 
 
ข่าวสาร
 
 

 
สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยนาท และ องค์การบริหารส่วนตำบลไร่พัฒนา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)  
 

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลไร่พัฒนา สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยนาท และ องค์การบริหารส่วนตำบลไร่พัฒนา ร่วมลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปี 2564 อปท.บริหารจัดการพลังงานที่ดี โดยมีที่มาจากการที่ทั้งสองหน่วยงานต่างตระหนักดีว่าพลังงานเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศและเป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนการเสริมสร้างความรู้และการจัดการด้านพลังงานเพื่อการมีพลังงานใช้อย่างพอเพียง และคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมรวมถึงการสร้างจิตสำนึกให้ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จึงเป็นแนวทางที่ก่อให้เกิดความยั่งยืนของชุมชนและการพึ่งพาตนเองด้านพลังงานของประเทศ

วัตถุประสงค์ของความร่วมมือ
๑. เพื่อพัฒนาศักยภาพและหนุนเสริมเครือข่ายภาคประชาชน ประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย สำหรับเป็นแกนนำในการขับเคลื่อนองค์ความรู้ด้านพลังงานอย่างถูกต้องและเหมาะสมตามศักยภาพของพื้นที่
๒. เพื่อกระตุ้นและปลูกฝังความรู้ด้านพลังงานให้มีการตระหนักถึงคุณค่า ร่วมรักษา พร้อมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีอันจะนำไปสู่การพัฒนาชุมชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยส่งเสริมสนับสนุนและส่งมอบเทคโนโลยีอุปกรณ์ในการลดการใช้พลังงานและเพิ่มการใช้พลังงานทดแทนกับกลุ่มเป้าหมาย

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 พ.ย. 2563 เวลา 09.22 น. โดย คุณ อารีลักษณ์ จันทวงษ์

ผู้เข้าชม 32 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/4

ลำดับภาพที่ 2/4

ลำดับภาพที่ 3/4

ลำดับภาพที่ 4/4
<<
>>
X
 
 
   
คำแนะนำการชำระภาษี  
ภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  
 
   
NAXSOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย  
 
 
 
   
   
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-410703
   
คู่มือประชาชน  
เอกสาร แบบฟอร์ม สำหรับติดต่อราชการ