หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่พัฒนา
อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท
 
 
 
นายชัยยุทธ์ เทพยา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่พัฒนา
 
 
โครงสร้างองค์กร
 
 
โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลไร่พัฒนา
 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่พัฒนา
 
รองนายก อบต.
 
รองนายก อบต.
 
เลขานุการนายก อบต.
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไร่พัฒนา
 
รองประธานสภา อบต.
 
เลขานุการสภา อบต.
 
สมาชิกสภา อบต.
 
โครงสร้างส่วนราชการ
 
ปลัด อบต.
 
รองปลัด อบต.
 
สำนักงานปลัด
 
กองคลัง
 
กองช่าง
 
- งานบริหารทั่วไป
- งานนโยบายและแผน
- งานกฎหมายและคดี
- งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย
- งานกิจการสภาฯ
- งานการเลือกตั้ง
- งานสวัสดิการและ
พัฒนาชุมชน
- งานสังคมสงเคราะห์
   
   
   
   
   
 
- งานการเงิน
- งานบัญชี
- งานสถิติการเงิน
และการคลัง
- งานการตรวจสอบบัญชี
- งานกิจกรรมวิชาการ
- งานพัฒนารายได้
- งานการจัดเก็บรายได้
- งานแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน
- งานธุรการกองคลัง
- งานพัสดุ
- งานการทรัพย์สิน
- งานซ่อมแซมบำรุงรักษา
พัสดุ
 
- การวิศวกรรม
- งานสาธารณูปโภค
- การก่อสร้างปรับปรุงดูแล
รักษาสวนสาธารณะ สนามเด็กเล่น สวนสุขภาพ
ระบบการรักษาความ
สะอาดคูคลอง ระบายน้ำ
- งานควบคุมการก่อสร้าง
- งานศูนย์เครื่องจักรกล
- งานควบคุมอาคารผังเมือง
- งานควบคุมซ่อมบำรุงทาง
/เครื่องจักร
   
   
   
 
 
LINK ที่น่าสนใจ
 
   
   
 
 
   
คู่มือประชาชน  
เอกสาร แบบฟอร์ม สำหรับติดต่อราชการ  
 
   
คำแนะนำการชำระภาษี  
ภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  
 
 
 
   
   
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
 
   
NAXSOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย  
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 062-838-9145