หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่พัฒนา
อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท
 
 
 
จ.อ.โกศล ภาคศิริ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่พัฒนา
 
 
ประกาศ
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลไร่พัฒนา [ 29 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 29 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม [ 29 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 29 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ [ 29 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการของอบต.ไร่พัฒนา พ.ศ.2563 [ 22 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
ประกาศหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 19 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
ประกาศหลักการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่พัฒนา [ 19 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส [ 19 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น [ 19 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
การตรวจมาตรฐานITA [ 6 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
  (1)  
 
LINK ที่น่าสนใจ
 
   
   
 
 
   
คู่มือประชาชน  
เอกสาร แบบฟอร์ม สำหรับติดต่อราชการ  
 
   
คำแนะนำการชำระภาษี  
ภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  
 
 
 
   
   
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
 
   
NAXSOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย  
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-410703