หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่พัฒนา
อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท
 
 
 
นายชัยยุทธ์ เทพยา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่พัฒนา
 
 
บุคลากร
 
 


จ.อ.โกศล ภาคศิริ
ปลัด อบต.ไร่พัฒนา
0814749006


นางสาวอาภรณ์ จันทร์เมืองไทย
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
0616935929
 
สำนักงานปลัด
 


นางธนวรรษ์ สุภรัตน์
หัวหน้าสำนักปลัด
0894611152


นางสาวสุภาภรณ์ หริพ่าย
นักพัฒนาชุมชน
0953988265


นางสาวอารีลักษณ์ จันทวงษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
0801155384


นายศรคม สมพันธ์
นักวิชาการศึกษา
0873604590


นางเกื้อกูล ลอยเลี้ยง
เจ้าพนักงานธุรการ
0969854144


นางสาวยุภา กองสอน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
0891198123


นางนิตยา คูณสวัสดิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
0616867175


นางสาวพรทิพย์ ศรีมาก
ผู้ดูแลเด็ก
0805185529


นางสาวอรวรรณ น่วมภักดี
ผู้ดูแลเด็ก
0884257694


ว่าง
ผู้ดูแลเด็ก


นายเสกสรร เส็งเอี่ยม
พนักงานขับรถยนต์
0872105368


นายทวีป เอี่ยมชู
พนักงานขับรถยนต์
0881535655


นายชัยรัตน์ ชะเอม
นักการภารโรง
0996451479
 
 
 
 
   
   
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 062-838-9145
   
คู่มือประชาชน  
เอกสาร แบบฟอร์ม สำหรับติดต่อราชการ