หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่พัฒนา
อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท
 
 
 
จ.อ.โกศล ภาคศิริ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่พัฒนา
 
 
บุคลากร
 
 


จ.อ.โกศล ภาคศิริ
ปลัด อบต.ไร่พัฒนา
0814749006


นางสาวอาภรณ์ จันทร์เมืองไทย
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
0616935929
 
กองคลัง
 


ว่าที่ร้อยตรี สมคิด ชะเต
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางสาวชลธิชา บุญช่วย
นักวิชาการเงินและบัญชี
0965539932


นางกาญจนา ไม้ตะเภา
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
0871996948


ว่าง
เจ้าพนักงานพัสดุ


นางยุพา โพธิอุลัย
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
0828853828


นางสาวปวริศา ทองปรอน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
0969097199


นางสาวอรวรรณ ลอยเลี้ยง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
0956263239


ว่าง
คนงานทั่วไป
 
 
 
 
   
คู่มือประชาชน  
เอกสาร แบบฟอร์ม สำหรับติดต่อราชการ  
 
   
คำแนะนำการชำระภาษี  
ภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  
 
 
 
   
   
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
 
   
NAXSOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย  
 
 
 
   
   
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-410703
   
คู่มือประชาชน  
เอกสาร แบบฟอร์ม สำหรับติดต่อราชการ