หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่พัฒนา
อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท
 
 
 
จ.อ.โกศล ภาคศิริ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่พัฒนา
 
 
บุคลากร
 
 


จ.อ.โกศล ภาคศิริ
ปลัด อบต.ไร่พัฒนา
0814749006


นางสาวอาภรณ์ จันทร์เมืองไทย
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
0616935929
 
กองช่าง
 


นายสมชาย ยิ้มเมือง
ผู้อำนวยการกองช่าง
0972988380


ว่าง
นายช่างโยธา


นายภูมินทร์ บัวเมือง
ผู้ช่วยนายช่างโยธา


นางสาวศศิวิมล ทิพรัตน์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
0918159088


นายปราโมทย์ รณหงษา
พนักงานผลิตน้ำประปา
0817407393


นายเชาวฤทธิ์ เรือนภู่
คนงานทั่วไป
0881462150


นายทศพล คูณสวัสดิ์
คนงานทั่วไป
0881560601


นายอภิสิทธิ์ ม่วงไม้
คนงานทั่วไป
0638272217
 
 
 
 
   
   
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-410703
   
คู่มือประชาชน  
เอกสาร แบบฟอร์ม สำหรับติดต่อราชการ