หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ไร่พัฒนา ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่พัฒนา
อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท
 
 
 
นายชัยยุทธ์ เทพยา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่พัฒนา
 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
“สำรองแหล่งน้ำประปา รักษาภูมิปัญญาและประเพณีท้องถิ่น
ครัวเรือนมีสุขอนามัย ศูนย์เด็กมาตรฐาน รักเล่นกีฬาและนันทนาการ
จัดการแหล่งน้ำการเกษตร ถนนไร้ฝุ่น ลดอันตรายจุดเสี่ยง”
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลไร่พัฒนา
 
  คำอธิบายวิสัยทัศน์
 
สำรองแหล่งน้ำประปา โดยการจัดหาแหล่งน้ำระบบประปาเพิ่มเติมให้เพียงพอ กับความต้องการของชุมชนเช่นการเจาะบ่อบาดาล การบำรุงรักษาและปรับปรุงบ่อบาดาล
 
รักษาภูมิปัญญาและประเพณีท้องถิ่น เป็นการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรม ที่เกี่ยวกับการรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นและประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่คู่กับชุมชน เป็นเอกลักษณ์ ของชุมชน เช่น จักรสานไม้ไผ่ ผักตบชวา ไม้กวาดทางมะพร้าว รำพิสฐาน สวดคาถาปลาช่อน ทำบุญกลางบ้าน ฯ
 
ครัวเรือนมีสุขอนามัย โดยการส่งเสริมให้ทุกครัวเรือนมีพฤติกรรมที่ถูก สุขลักษณะอนามัย รอบรู้หน้าที่และสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวกับหลักประกันสุขภาพ
 
ศูนย์เด็กมาตรฐาน โดยทำให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กผ่านการประเมินคุณภาพ ภายในตามมาตรฐานการศึกษา ผ่านการประเมินคุณภาพภายในตามตัวบ่งชี้การประเมิน ภายนอก (สมศ.) และการประเมินมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กคุณภาพของกรมอนามัย
 
รักเล่นกีฬาและนันทนาการ โดยให้มีกลุ่มกีฬา กลุ่มออกกำลังกาย ในทุกหมู่บ้าน สนับสนุนให้ชุมชนสามารถจัดการแข่งขันกีฬาและส่งทีมกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันได้เอง
 
จัดการแหล่งน้ำการเกษตร โดยปรับปรุงแหล่งน้ำสาธารณะเดิม ให้มีประสิทธิภาพ ทำทางน้ำเข้า ทางน้ำออก และสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการน้ำเพื่อการเกษตร
 
ถนนไร้ฝุ่น สนับสนุนให้ทุกหมู่บ้านจัดทำถนนคอนกรีต หรือถนนลาดยางเพิ่มขึ้นทุกปี
 
ลดอันตรายจุดเสี่ยงเป็นการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ สัญญาจราจรต่างๆ กล้อง CCTV ในบริเวณจุดเสี่ยง เช่น
ทางร่วมทางแยกต่างๆ การส่งเสริมให้ประชาชน ปฏิบัติตามกฎจราจร หรือกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับความปลอดภัย
     
 
พันธกิจ
 
 
 
จัดหาแหล่งไว้สำรองระบบน้ำประปา
 
ส่งเสริมหรือจัดกิจกรรมอนุรักษ์ภูมิปัญญาและประเพณีท้องถิ่น
 
ส่งเสริมการสร้างสุขอนามัยครัวเรือน
 
พัฒนางานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน
 
ผลักดันให้เด็กได้รับการศึกษาภาคบังคับ
 
จัดการแหล่งน้จัดการระบบน้ำเพื่อการเกษตร
 
พัฒนางานคมนาคมขนส่ง
 
พัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะ
 
การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจการวางแผนพัฒนา การตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารงาน
 
ยุทธศาสตร์
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
 
   
คู่มือประชาชน  
เอกสาร แบบฟอร์ม สำหรับติดต่อราชการ  
 
   
คำแนะนำการชำระภาษี  
ภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  
 
 
 
   
   
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
 
   
NAXSOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย